VZREJNI PRAVILNIK ZA PASME SKUPINE FCI X

VZREJNI PRAVILNIK ZA PASME SKUPINE FCI X

1. člen
Vzrejni pravilnik Slovenskega kluba za hrte (v nadaljevanju Pravilnik) povzema in dopolnjuje določila Pravilnika o strokovnem delu KZS in Pravilnika FCI o vzreji pasemskih psov.
Pravilnik določa predvsem posebne zahteve za vzrejo psov pasem FCI X. skupine, sicer pa veljajo splošna določila obeh omenjenih pravilnikov.
2. člen
Za vzrejo psov pasem FCI X v Sloveniji je pristojna Strokovna komisija Slovenskega kluba za hrte (SK).
3. člen
Ime kluba je: SLOVENSKI KLUB ZA HRTE; v angleškem prevodu se klub imenuje: The Sighthound
Club of Slovenia. Sedež kluba je Dol pri Borovnici 99, SI-1353 Borovnica.
4. člen
SK:
SK, kot strokovno telo kluba, je na razpolago vzrediteljem glede vseh vprašanj v zvezi z vzrejo in sicer na ozemlju celotne države. Vzrejni pregledi, srečanja vzrediteljev, klubska srečanja, predavanja in informacije spadajo k osnovam svetovanja.
Od vzrediteljev pričakujemo upoštevanje nasvetov, priporočil in opozoril SK. Vzreditelj naj zbira tudi informacije glede ocen zunanjosti, razstav psov, se udeležuje predavanj in študira literaturo o pasmi, ki jo vzreja, da bi na ta način pripomogel k boljši kvaliteti vzreje.
5. člen
Vzrejni in tetovirni referenti so dolžni sodelovati s SK.
Dolžnosti vzrejnega in tetovirnega referenta so:
6. člen
Vzrejna komisija organizira 2 vzrejna pregleda v tekočem letu, po potrebi tudi več.
Za udeležbo na vzrejnem pregledu se morajo udeleženci predhodno praviloma prijaviti.
Obvestilo za vzrejni pregled (v nadaljevanju VP) je objavljeno v reviji Kinolog, lahko tudi na internetni spletni strani kluba, klubskih obvestilih, nove lastnike pa se lahko obvesti tudi s posebnim obvestilom.
Na vzrejnem pregledu SK lahko pripravi tudi telesno ocenjevanje. Psa, ki se zaradi opravičenega razloga vzrejnega pregleda ne more udeležiti, lahko vzrejna komisija izredno telesno oceni in vzrejno pregleda. Stroške izredne ocene in izrednega pregleda, ki ga opravita najmanj dva člana VK, nosi lastnik psa.
Na vzrejnem pregledu morajo sodelovati najmanj trije člani VK (izjemoma 2). Odločitev SK na VP je dokončna. Zoper odločitve VK ni pritožbe, razen, če so kršena pravila tega Pravilnika in Pravilnika o strokovnem delu KZS. Pritožba se poda v pismeni obliki, pred zaključkom vzrejnega pregleda. Dokončno rešitev mora dati VK v 30 dneh od vzrejnega pregleda in je dokončna.
7. člen
Na vzrejni pregled mora lastnik psa prinesti fotokopijo rodovnika, fotokopijo telesne ocene (če jo že ima) in morebitna veterinarska potrdila oz. izvide. Pred vzrejnim pregledom mora biti pes vpisan v SLR.
8. člen
Na presojo o primernosti psa za vzrejo vpliva:
9. člen
Najmanjša starost psa/psice za udeležbo na VP je 15 mesecev za male pasme iz FCI X (whippet, mali italijanski hrt,svilnati hrt), za večje pasme pa 18 mesecev.
10. člen
Vzrejnega pregleda se lahko udeležijo psi s telesno oceno najmanj DOBRO (3).
Slikanje kolkov zaenkrat ni obvezno.
11. člen
Vzrejno dovoljenje (v nadaljevanju VD) velja eno leto. Vzrejno dovoljenje se podaljša po pošti, oz. se pes na zahtevo VK ponovno pripelje na VP. VD začne veljati, ko je pes dopolnil predpisano minimalno starost. Veljavnost VD preneha:
Če pes na dan vzrejnega pregleda nima vseh zahtevanih dokumentov, SK izda vzrejno dovoljenje ko lastnik dostavi vse potrebne dokumente.
12. člen
Za vzrejo je dovoljeno uporabljati samo zdrave pse. SK ovrednoti primernost psa za vzrejo z naslednjimi ocenami:
Oceno B dobi pes, ki odgovarja pasemskemu standardu, ima primeren značaj, ima pa morebitne dedne hibe, ki bi jih lahko prenesel na potomce. Psu z oceno B lahko SK podaljša vzrejno dovoljenje le na osnovi pozitivne ocene vsaj treh mladičev pri starosti najmanj 9 mesecev
13. člen
Vzrejno prepoved:
Dobijo psi, če so na vzrejnem pregledu ugotovljene naslednje hibe
14. člen
Pse se v vzreji lahko uporabi od starosti 15 mesecev dalje (whippet, mali italijanski hrt, svilnati hrt) ostale od 18 mesecev dalje. SK izjemoma lahko dovoli odstopanja.
SK lahko pri pasmah z večjim številom psov z vzrejnim dovoljenjem omeji število skokov posameznega plemenjaka.
Psice parimo do dopolnjenega 8 leta starosti, pse pa dokler imajo normalen spolni nagon in ustrezno kondicijo. Psica ima lahko praviloma eno leglo v koledarskem letu. V leglu se ji dovoli obdržati vse zdrave in pasemsko tipične mladiče. V primerih ko ima psica več kot 6 mladičev v enem leglu, lahko SK odredi vzrejni premor za psico. Vzrejni premor lahko traja do 1 koledarsko leto. Izjeme po predhodni pismeni prošnji obravnava in potrdi SK, ki določi tudi pogoje.
15. člen
Vzreditelj je oseba, ki je lastnik psice v času kotitve. V primeru, ko lastnik odstopi psico drugi osebi v namen vzreje, je potrebno ob prijavi paritve oz. legla predložiti tudi pisni dogovor o prenosu pravice do vzreje. V dogovoru morajo biti navedene pravice in obveznosti obeh oseb, in naveden čas, v katerem mora začasni lastnik vrniti psico in njene dokumente prvotnemu lastniku. V primeru, da gre za psico iz druge države, jo je potrebno pred leglom vpisati v SLR in SK mora opraviti vzrejni pregled. Enako velja tudi za odstopno pravico za psa plemenjaka.
16. člen
Tetoviranje mladičev se opravi med 7. in 8. tednom starosti mladičev. Tetoviranje opravi tetovirni referent z licenco KZS. Čipiranje mladičev ni obvezno.
17. člen
Vzreditelj lahko pari psico le z ustreznim plemenjakom ki si ga lahko izbere sam, o izbiri pa mora pravočasno obvestiti SK. Lastnika para za paritev predvidenih psov sta se dolžna pred paritvijo prepričati, ali so izpolnjeni vsi predpisani administrativni pogoji v zvezi s paritvijo. Praviloma se smejo pariti psi-psice, ki niso v sorodu vključno do tretje generacije. Parjenje v sorodstveni zvezi lahko odobri SK na prošnjo vzreditelja, v kateri mora biti navedeno, s kakšnim namenom in kaj pričakujemo v takšni kombinaciji. Vzreditelj mora prijaviti paritev najkasneje v dvajsetih dneh po opravljeni paritvi na predpisanem obrazcu (PRIJAVA PARITVE) dostaviti SK. Pri paritvah v drugih državah mora priložiti še fotokopijo rodovnika tujega plemenjaka in fotokopijo njegove ocene zunanjosti ali vzrejnega dovoljenja. Priporočljivo je, da se glede skočnine dogovorita lastnika psa in psice pred paritvijo pisno ter tudi o ponovitvi eventualno neuspele paritve v primeru, da se skočnina plača neposredno ob paritvi. Vzreditelj mora skupaj s tetovirnim referentom izpolniti prijavo legla na predpisanem obrazcu (PRIJAVA LEGLA) v 4 izvodih, ki jih tetovirni referent najkasneje v 30 dneh dostavi na KZS (2 izvoda), SK (1 izvod), enega obdrži vzreditelj. Tudi v primeru, da legla ni, vzreditelj o tem obvesti SK.
18. člen
Dolžnosti vzreditelja so:
19. člen
Dolžnosti lastnika plemenjaka so:
20. člen
Prepoved vzreje oz. preklic že izdanega VD lahko izreče vzrejna komisija:
21. člen
Prepoved vzreje izreče SK, v izjemnih primerih pa je lahko tudi trajna, če jo na predlog SK potrdi pristojni organ KZS.
Lastniki psov morajo SK sporočiti vsako spremembo lastništva; v primeru da tega ne storijo, VD ni veljavno.
Neupoštevanje vzrejnega pravilnika se kaznuje v skladu s Disciplinskima pravilnikoma Slovenskega kluba za hrte in KZS.
22. člen
Pravilnik razlaga SK Slovenskega kluba za hrte. Dopolnitve in spremembe se sprejemajo na enak način kot sam pravilnik.
23. člen
Pravilnik je bil sprejet na delnem zboru sodnikov in pripravnikov za pse pasem FCI X dne 02.03.2007 v Domžalah in začne veljati osmi dan po objavi v glasilu Kinolog.